REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Sklep internetowy www:sklep.agroimpex.pl prowadzony przez EUROIMPEX POLSKA Sp. z o.o. Karolina 58, 05-530 Góra Kalwaria tel. Biuro +48 22 576 21 97,  NIP 576 21 97 REGON 015354500.

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W  zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13.rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku          życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność     prawną, a która dokonuje lub zamierza         dokonać Zamówienia lub korzysta z innych            usług Sklepu Internetowego  (w tym również Konsument).

 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada  wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,      była aktualna. Gdyby jednak            niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5.  Produkt –Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 6. Umowa Sprzedaży –umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks            cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą        , a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się        na odległość (w tym drogą telefoniczną).

7.   Sklep Internetowy- (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www:sklep.agroimpex.pl,za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.

      8.  Strona Sklepu –każda strona bądź podstrona www  znajdująca się pod adresem    www:sklep.agroimpex.pl

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia     Umowy Sprzedaży na            odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Strony Sklepu. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na teren Polski.
 2. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 3. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na Stronie Sklepu (www.sklep.agroimpex.pl) i wypełnić wskazany na stronie formularz.
 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową www:sklep.agroimpex.pl.
 5. Klient przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. W myśl Regulaminu zamówienie oznacza obowiązek zapłaty. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego lub towar jest dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich za pobraniem.
 8. Przy wyborze opcji płatności „przelewem” lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć          czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 9. W przypadku wysyłki poza granicę Polski koszt wysyłki jest negocjowany indywidualnie przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 10. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sklep zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych wysłać Klientowi towar zgodnie z zamówieniem chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach.
 11. Klienci informowani są o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 12. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni zostaje ono skasowane.
 13. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 14. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT  z załącznikami faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.          
 15. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania            i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 3

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów             sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sklep.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów  sprzedaży, w zawiązku z  tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient  może wyrazić zgodę na umieszczenie danych  osobowych w            bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania       w związku z realizacją Zamówienia.          W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania            kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres     e-mail. Hasło  jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

§4

Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Klienta także faktura VAT.

§5

Reklamacje

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. 
  W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na własny koszt na adres Sklepu:
  EUROIMPEX POLSKA Sp. z o.o. Karolina 58A, 05-530 Góra Kalwaria. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu (paragon/faktura)
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Towar powinien zostać odesłany za pomocą Poczty Polskiej paczką pocztową ekonomiczną lub przesyłką kurierską (przesyłki nadane listem poleconym nie są dostarczane do Sklepu) na koszt Klienta.
 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej/przesyłki kurierskiej) Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o        tym fakcie.     Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej     sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 1.       Zwracane towary powinny być odesłane do Sklepu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym zwrotu bez oryginalnego opakowania, Sklep zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.
 2.       Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy na adres: EUROIMPEX POLSKA Sp. z o.o. Karolina 58A, 05-530 Góra Kalwaria.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 1. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od przyjęcia zwrotu towaru, o czym Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
 6. Sklep zastrzega sobie prawo  wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje           się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.    
 7. Data opublikowania regulaminu……….r.